KOMMENTAR TIL PÅSTANDEN OM AT 97 PROSENT AV KLIMAFORSKERNE MENER AT KLIMAENDRINGENE ER MENNESKESKAPTE.

KOMMENTAR TIL PÅSTANDEN OM AT 97 PROSENT AV KLIMAFORSKERNE MENER AT KLIMAENDRINGENE ER MENNESKESKAPTE. 

Denne påstanden grunner seg på to artikler som begge i fagpressen har vært kritisert for metodiske feil, men som allikevel synes å ha evig liv. Påstanden er uheldig ikke bare fordi den ikke er metodisk underbygget, men fordi den gir opinionen inntrykk av at det innen det vitenskapelige miljø er enighet om at menneskelig aktivitet er den eneste faktor som påvirker klimaet. Dette inntrykket er galt.

Påstanden ble først fremsatt av Doran & Zimmermann i 2011 på bakgrunn av en undersøkelse fra 2009 der de konkluderte med at 97 % av klimaforskerne sto bak påstanden om at klimaendringer er menneskeskapte. Undersøkelsen var foretatt ved online svar der de intervjuet et utvalg forskere som ble bedt om (1) å karakterisere global temperaturendring i tiden fra før 1800, og svare på (2) om menneskelig aktivitet er en signifikant faktor for global temperaturendring. Her var ‘signifikant’ ikke fastsatt. Det er allmenn enighet om at global temperatur er øket de siste 200 år, og at menneskelig aktivitet påvirker global temperatur. Uenigheten gjelder grad og sammenheng med andre faktorer.  

En analyse av undersøkelsen utført av Financial Post viste imidlertid følgende. I utvalget ekskluderte forfatterne forskere de mente var tilbøyelige til å legge mere vekt på andre faktorer enn menneskelig aktivitet. Videre tok forfatterne større hensyn til arbeidssted enn merittering. De sto da igjen med 10 257 forskere valgt ut på styrende kriterier. Forfatterne fikk svar fra 3 146 forskere, dvs. 30.7 % av utvalget. Av disse svarte 82 % ja på spørsmål (2). Av utvalget på 10 257 utgjorde dette 25.2 %.

Forfatterne innskrenket så utvalget til bare dem som nylig hadde publisert artikler forfatterne mente var relevante. Man sto da igjen med 300. Og etter nok en innskrenkning der bl.a. meteorologer ble ekskludert, sto man igjen med 77 forskere der 75 av disse mente menneskelig aktivitet signifikant påvirket klimaet. Det er denne brøken som ligger til grunn for 97.4 %. Man behøver ikke å være fagstatistiker for å ha en formening om undersøkelsen.

I 2013 publiserte Cook et. al. en undersøkelse de mente kunne bekrefte Doran & Zimmermanns påstand. Forfatterne innrømmet allerede i 2012 at hensikten med undersøkelsen var å vise at det var enighet (konsensus) i det vitenskapelige miljø om at global temperaturstigning skyldes menneskelig aktivitet. Konklusjonen var gitt før undersøkelsen.

Forfatterne valgte ved datasøk ut 12 271 artikler der de mente sammendrag (abstract) var relevante. Undersøkelsen ble gjennomført i to faser. Først en analyse og klassifisering av artiklene. Så i neste fase ble forfatterne tilskrevet og bedt om på e-post å gi en nærmere kommentar.

I første fase ble artiklene kategorisert etter som de støttet påstandene:

  • Menneskelig aktivitet bidrar til global temperaturstigning med mer enn 50 %
  • Menneskelig aktivitet bidrar til global temperaturstigning uten å angi grad
  • Økning av CO2 i atmosfæren uten å bestemme kilde, bidrar til global temperaturstigning
  • Nøytral til påstandene (1-3)
  • Avviser at menneskelig aktivitet bidrar til global temperaturstigning

Undersøkelsen viste at gruppen (1 – 3) av artiklene utgjorde 65 + 934 + 2933 i alt 3 932 dvs. 32 %. Den nøytrale gruppen (4) utgjorde 8 261 dvs. 67.3 %, mens gruppen som var avvisende utgjorde 78 dvs. 0.6 %. Men også i og med at gruppen (3) utgjør 24 % av svarene, blir utfallet vanskelig å tolke. Her gjør forskerne en metodisk feil i det de i beregningen utelater den nøytrale gruppen, og beregner hvilken andel gruppen (1- 3) utgjør av resten 4010. Denne andelen angis som 97 %.

I annen fase mottok forfatterne 1 200 svar som representerte 2142 artikler. Artiklene skrevet av forskere som støttet (1 – 3) utgjorde 1 342 artikler dvs. 62.7 %, de nøytrale utgjorde 761 dvs. 35.5 % og de avvisende 39 dvs. 11.8 %. Men når Cook & al. skal beregne relative tall, gjør de samme metodiske feil i det de velger å se bort fra gruppen nøytrale, og står da igjen med et redusert utvalg på 1 381. Av dette utvalget utgjør gruppen (1 – 3) 97.2 %. Realiteten er at denne gruppen utgjør 62.7 % av utvalget. Men uansett beregningene er det viktig å påpeke at det som er gjenstand for undersøkelsen til Cook & al., ikke er antall forskere men antall artikler.

I en analyse gikk Legates & al. 2015 gjennom undersøkelsen til Cook & al. og påviste der at av dem som eksplisitt støttet påstanden (1), konkluderte bare 41 av artiklene og ikke 65 med at menneskelig aktivitet forårsaket mesteparten av oppvarmingen.

%d bloggers like this: